Adatvédelemi tájékoztató

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, melyben magánszemélyeknek, cégeknek nyújt Szolgáltatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési elveiről. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

20011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

– felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

– pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

– tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

A személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme

 1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI
  1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője a Dentalstart Kft. (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2. cégjegyzékszáma: 01 09 389058
  1.2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: Dentalstart Kft. 1136 Budapest, Tátra utca 5. A. ép. al. 2. E-mail cím: info@puzzle3d.hu, Telefon: +36 70-771-7470 
  1.3. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.
 2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA
  2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).
 3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
  3.1. A személyes adatok feldolgozásának célja üzleti kommunikáció, valamint az adminisztrátor részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenységek végzése.
  3.2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.
 4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
  4.1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz)

  AZ ÉRINTETTEK KÖRE
  A weboldal látogatói, felhasználói, a szolgáltatások igénybe vevői.

  A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS RENDELTETÉSE

  A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásuk során az alább felsorolt adatokat adhatják meg.

  Kapcsolattartás és üzenetküldés céljából: név, e-mail cím, üzenet és üzenet, melyeknek célja a hatékonyabb kommunikáció.

  Hírlevélre feliratkozás céljából (jelenleg nem elérhető): regisztráció alkalmával név, e-mail cím, megadására vannak kötelezve a felhasználók. 

  Online vásárlás esetén bekérendő a regisztrációhoz: vezeték- és keresztnév, számlázási és postacím (irányítószám, város, utca, házszám), telefonszám, e-mail cím, megjegyzés.

  Ha megjegyzésben adószám nem kerül megadásra és nem más jogi személyről van szó, akkor magánszemélynek tekintjük az illetőt.

  Telefonon és egyéb online csatornán történő telefonhívás alkalmával: szintén lehetőség van információ gyűjtés célzatával kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval, mely során a hívófél adatai (például telefonszám, account neve) automatikusan megosztásra kerül. Ezen felül a leendő ügyfél megadhatja telefonon is vagy e-mail-en keresztül például számlázási adatait az esetleges ügylet lebonyolítása érdekében.

  Nyilvános ajánlások: az elégedett ügyfelek nyilvános ajánlásai a véleményezésen kívül tartalmazhatják az illető teljes nevét, foglalkozását, fényképét. Ezek írásban például e-mailen küldhetőek el vagy automatikusan erre a célra szolgáló szoftverek segítségével az ügyfél által elhelyezhető, és később módosítható, törölhető.

 5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
  5.1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:

 • az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz
 • személyes adatainak helyesbítésére
 • kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
 • személyes adatait áthordozni
  5.2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az info@puzzle3d.hu e-mail címen vonhatja vissza.
  5.3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
  6.4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

  AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

  Az adatszerzés biztonságos folyamata

  A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten
  fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
  tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
  olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
  biztonságát garantálja.

   

  Az adatgyűjtés online feliratkozáson keresztül valósul meg. Az adatok tekintetében
  mindenki csak saját valós adatait adhatja meg (más helyett nem regisztrálhat)
  valamint a feliratkozás során lehetősége van feliratkozni hír- és
  reklámlevelekre is, melyeket kifejezetten tevőleges magatartással tehet meg,
  továbbá bármelyik kiküldött e-mail alján lévő link segítségével vagy postai
  úton le tud iratkozni a hírlevelekről.

  Telefonhíváson, skype-on, viberen keresztül is bekérhető a termékkel kapcsolatos információ  a leendő vagy meglévő ügyfél részéről, melyben többnyire e-mailen kap választ, tájékoztatást.

  Az adatok marketing célú felhasználása

  Hírlevelet vagy egyéb, Szolgáltatásokat, ajánlásokat tartalmazó levelet Szolgáltató
  kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen és
  kifejezetten hozzájárult a  regisztráció
  során megadott e-mail címével. A levelekről való leiratkozás bármikor
  korlátozás és indokolás nélkül visszavonható, az e-mailekben elhelyezett link
  segítségével vagy postai úton.

   

  A személyes adatok tárolásának módja, helye

  Szolgáltató
  számítástechnikai programja által gyűjti az adatokat, melyet a hosting cég
  által biztosított tárhely szerverén kerülnek tárolásra adatmegőrzési helyként.
  A számlázási adatok pedig a számlázási szoftvert biztosító cég szerverén
  találhatóak meg.

   

  ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

  Szolgáltató
  jogosult megosztani a szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait az esetleges
  jövőbeli külsős (például könyvelő, futárszolgálat stb.) vagy egyéb
  tevékenységet folytató partnereivel, akik kizárólag a két fél közötti
  megállapodásban meghatározott módon használhatja fel illetve kezelheti az
  adatokat a tájékoztatóban leírt alapelvek tiszteletben tartásával.

   

  Az alvállalkozók vagy közreműködők kötelesek a személyes adatokat az utasításaink
  szerint kezelni, a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése
  céljából, szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben.

  Személyes
  adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy
  az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy
  adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten
  hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az
  átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes
  adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy
  kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra
  kerülne sor.

   

  Search Console, Google Ads (régi nevén: Google Adwords), Google AdSense, Etarget és
  Facebook

  Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak
  független mérését (például Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők
  tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük:
  www.google.com/analytics

   

  Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos
  adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást
  adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense
  érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő
  címen kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

   

  A konverziókövetők segítségével szerzett információk célja, hogy konverziós
  statisztikákat készítsenek. Ezúton lehetséges tájékozódni a hirdetésekre
  kattintó, konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Felhasználók
  számáról, azonban ezek olyan információt nem tartalmaznak, melyekkel bármelyik
  Felhasználót azonosítani lehetne. Ha a Felhasználó nem kíván részt venni a
  konverziókövetésben akkor böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítését  és így nem fog szerepelni a konverziókövetési
  statisztikákban sem.

   

  A Szolgáltató szintén igénybe veszi az Etarget (további információ:
  https://www.etarget.hu/) szolgáltatásait, mely hasonlóan a Google AdSense-hez
  akár személyre szabott hirdetést is elhelyez a cookie-k alapján. A Google
  AdWords (további információ: https://adwords.google.com/home lényege, hogy
  mások elhelyezhetik a hirdetésüket Szolgáltató honlapján, mely szintén
  személyre szabottan jelenhet meg az érdeklődő számára. A Facebook (bővebb
  információ: https://www.facebook.com/about/privacy/update)  segítségével pedig like-olni lehet az egyes cikkeket az oldalon vagy megosztani azt.

   

  Google Ads konverziókövetésről szóló tájékoztatás

  A Szolgáltató a Google Ads szolgáltatásait is használja, melynek része a Google
  konverziókövető szolgáltatás. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző
  szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  „Google“).


  Amikor Felhasználó Google-hirdetés segítségével jut el egy weboldalra, akkor
  egy cookie kerül a számítógépére a konverziókövetésnek megfelelően, mely
  érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.

   

  Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor ez a cookie nem
  járt le és a Felhasználó honlapokat böngész éppen, akkor a Szolgáltató és a
  Google is észleli, ha a hirdetésre kattint a Felhasználó. Mivel minden Google
  Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azok nem nyomon követhetőek. A cookie-k
  segítségével azonban a Google Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek
  számára konverziós statisztikákat készítenek el. Ennek segítségével tudnak a
  Google Ads ügyfelei tájékozódni a hirdetésükre kattintó, valamint
  konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról.
  Ezekkel az adatokkal azonban nem lehet a felhasználókat azonosítani. A
  konverziókövetési statisztikában nem szerepel a Felhasználó adata, ha a
  böngészőnkben a cookie-k telepítésének lehetőségét letiltja. További információ
  valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
  www.google.de/policies/privacy/

   

  A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások

   

  Google AdSense: https://www.google.com/adsense,

  Google AdWords: https://adwords.google.com/,

  Google Analytics: www.google.com/analytics

  Search Console: https://support.google.com/webmasters/answer/4559176?hl=hu (bővebb
  infó: https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=hu)

  Etarget:  http://etarget.hu/,

  Facebook:
  https://www.facebook.com/

  Youtube:
  https://www.youtube.com/

  Twitter:
  https://twitter.com/ (a cookie-k kapcsán bővebben angolul:
  https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies)

  WordPress:
  https://hu.wordpress.org/, https://wordpress.org/

  Gmail
  levelezés: https://www.google.com/gmail/

  StatCounter:
  http://statcounter.com/(a cookie-k kapcsán bővebben angolul:
  http://statcounter.com/)

  Etarget
  Adatvédelmi nyilatkozat, angolul: http://etarget.com/privacy_policy.php,

  Google
  Adatvédelmi nyilatkozat, angolul: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  Facebook
  Adatvédelmi nyilatkozat angolul: https://www.facebook.com/about/privacy/update

  Közösségi
  oldalak

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi
  oldalak adatkezelése körében a következőket:

   

  az adatgyűjtés ténye,

  az érintettek köre,

  az adatgyűjtés célja,

  az adatkezelés időtartama,

  az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

   Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Instagram, stb. közösségi oldalakon
  történő regisztrálással a Felhasználó neve és a Felhasználó nyilvános
  profilképe segítségével.

   

  Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Youtube,
  Twitter, Pinterest, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a
  weboldalt.

   

  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
  termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

  népszerűsítése,
  „lájkolása”.

   

  Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, adatok megismerésére
  jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel
  kapcsolatos jogainak ismertetése: maga az adatkezelés a közösségi oldalakon
  történik, így az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó az adatok
  forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról. Az
  adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
  lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

   

  Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása által az adott
  közösségi oldalon.

   

  Cookie-k (sütik) kezelése

   

  Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.

   

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie

  adatkezelése
  körében a következőket:

   

  az adatgyűjtés ténye,

  az érintettek köre,

  az adatgyűjtés célja,

  az adatkezelés időtartama,

  az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

  az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok,
  illetve dátumok

   

  Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató

   

  Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése

   

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés
  időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig
  tart.

   

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
  használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

   

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
  lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

  többnyire az
  Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

   

  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
  cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

  keresztül
  történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
  kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
  nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

   

  Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap,
  adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk:
  http://hu.facebook.com/help/cookies/

   

  A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott
  kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
  (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
  elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
  Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de
  kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni
  saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A
  sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az
  Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

   

  A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a
  böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén
  tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az
  internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig,
  illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható. A Felhasználó
  végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a
  készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig
  visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat,
  hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes
  funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken
  külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges
  törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben:
  http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
  (angol nyelven).

   

  Adatfeldolgozók

   

  – Könyvelés,  Dezső Bt., 1034 Bp., San Marco u. 31., T.: 06-70/ 2244-527, batonay@yahoo.com

  – Honlapfejlesztés, online marketing: www.spiritlab.hu

  – Számlázás: https://www.billingo.hu/

  – Postázás:  https://gls-group.eu/HU/hu/home, https://foxpost.hu/, https://webshippy.com/

  – Hosting szolgáltatás: https://www.forpsi.org/hu/home  AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

  Tartalom és információ megosztás

  A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható
  felelősségre.

   

  Tájékoztatás

  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott
  szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az
  általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
  adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő
  tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Valamint az
  esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
  megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
  esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

   

  Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt
  elérhetőségeken.

   

  Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály
  felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató-t tájékoztatás
  adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
  végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és
  az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához
  elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

   

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

   

  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

  személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik.

   

  A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen
  megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az
  adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve
  megtagadhatja azt.

   

  Adatok módosítása, törlése, zárolása

  A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak
  helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és
  mód(ok)on (pl. e-mail útján). A Felhasználó személyes adatait az inaktivitás
  esetén szintén törölheti a Szolgáltató. A Felhasználó személyes adatait akkor
  is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt;
  vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a
  bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
  vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem
  orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

   

  A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási)
  kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli
  a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt
  személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással
  való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

   

  Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
  rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a
  Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig
  kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes
  adat törlését kizárja.

   

  A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
  küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.)
  külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a
  levelek alján. A Felhasználási Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban
  meghatározott esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás
  visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás
  visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl.
  regisztráció) megszüntetésével.

   

  Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

  A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes
  adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi
  kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
  személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

   

  Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
  adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges
  adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
  tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
  mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát
  korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
  érvényesítése érdekében.

   

  Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó
  adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő
  részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát
  megállapította.

   

  Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti: 

  jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel
  olvasható formátumban” megkapja 
  jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti

  adattovábbítást hivatott elősegíteni).

  Igény bejelentése Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: e-mail útján.

   

  A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban
  megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól
  érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt,
  ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően
  igazolta felhasználói minőségét.

   

  Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az
  adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett
  kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes
  adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást
  személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő
  igazolása mellett.

   

  A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve
  másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a
  Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti
  juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának
  igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos
  érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

   

  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú
  módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a
  módosítás a közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a
  weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat
  elolvasását végezzék el.

   

  BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS

  Szolgáltató
  akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények
  előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a
  jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát
  és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

   

  Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén
  az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is
  fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
  Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest,
  Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,
  www.naih.hu

   

  Név:
  Adatvédelmi Biztos Hivatala

  Székhely:
  1051 Budapest, Nádor u. 22.

  Postacím:
  1387 Budapest, Pf.: 40.

  Telefon:
  06-1-475-7186, 475-7100

  Telefax:
  06-1-269-3541

  E-mail:
  adatved@obh.hu

  Név:
  Budapesti Békéltető Testület

  1016
  Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

  Levelezési
  cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

  E-mail cím:
  onlinevita@bkik.hu

  Fax: 06 (1)
  488 21 86

  Telefon: 06
  (1) 488 20 33
  https://gls-group.eu/HU/hu/home

 • , FoxPost, https://webshippy.com/

 •  

E feltételek 2021.10.21-én lépnek hatályba.https://gls-group.eu/HU/hu/home